субота, 19 жовтня 2013 р.


Попов Володимир, м. Суми
 Філончук Зоя, м. Херсон

Методичні рекомендації щодо проведення заняття в ШАП
з теми «Доходи і витрати домашнього господарства.
Сімейний бюджет»
Цілі заняття:
1.   Сформувати поняття «сімейний бюджет», «доходи та витрати домашнього господарства».
2.   Виховувати в учнів свідоме ставлення до формування сімейного бюджету; розуміння позитивного впливу на бюджет родини здорового способу життя.
3.   Розвивати навички дбайливого господаря.

Зміст модулю
Досягнення учнів
Вправи та ігри проекту ШАП
Домашнє господарство як суб’єкт господарювання. Зв’язки домашнього госпо-дарства з іншими суб’єкта-ми господарювання
Учень:
- розуміє сутність поняття «домашнє господарство»;
- пояснює на прикладах, як функціонує домашнє госпо-дарство;
- оцінює роль підприєм-ництва в задоволенні потреб домашнього господарства.
Гра «Заробляючи на життя»
Доходи і витрати домаш-нього господарства. Сімей-ний бюджет
- називає основні доходи і витрати домашнього гос-подарства;
- складає його бюджет.
Практикум №1. Складання сімейного бюджету.
Практикум №2. Плануван-ня сімейного свята в класі.
Права споживачів та їх захист
- пояснює, які права мають споживачі; як вони можуть їх захистити.
Вправа «Чим я керуюся, купуючи…?» (спільне скла-дання «Довідника молодого споживача»). Зустріч з пра-цівниками управління за-хисту прав споживачів.

Матеріали, необхідне обладнання аудиторії: столи, фліп-чарт, фломастери, папір А-4, інструктивні картки.
Структура заняття
1. Мотивація (учитель наводить приклад ситуації з життя уявної родини).
2. Основна частина заняття
2.1.Вправа «Доходи. Витрати. Бюджет».
Учитель пропонує учням назвати види доходів та покласти їх до сімейного гаманця (зазначити на малюнку-схемі); далі визначити витрати родини та підписати їх на схемі. Дати визначення поняття «бюджет».
2.2.Практикум №1 «Складання сімейного бюджету».
Підготовка та використання карток для уявних родин (клас об’єднується в групи-родини). Учні складають сімейний бюджет, визначають вид бюджету, пропонують шляхи вирішення сімейних фінансових проблем.
Кожна група представляє результати роботи. Вчитель аналізує отримані від груп висновки. Вчителю доцільно наголосити, що кінцевою метою домашніх господарств є найбільш повне задоволення всіх своїх потреб. У ринковій економіці це можливо тільки за рахунок грошових доходів споживачів (заробітна плата, рента, підприємницький дохід, дивіденди тощо).
3.Домашня робота
Обговорити та визначити структуру бюджету власної родини, звернувши увагу на вартість комунальних послуг. Надати поради батькам: як заощадити світло, тепло та воду.
Зверніть увагу!
Дидактична гра – метод імітації (наслідування, відображення) прийняття управлінських рішень у різноманітних ситуаціях шляхом гри (програвання, розігрування) за правилами, які дані або виробляються самими учасниками.
Дидактичні ігри пов’язані насамперед з двома особливостями навчання: проблемністю та засвоєнням навчальної інформації через дію. Проблемність реалізується через самостійне розв’язання учнем поставленої проблеми (завдання) за недостатності необхідних знань, коли він змушений самостійно опановувати новий зміст або знаходити нові зв’язки між уже засвоєними відомостями. У процесі такої діяльності формуються нові вміння й у такий спосіб відбувається навчання через дію.    
Ковальчук Г. О. Активізація навчання в економічній освіті : навч. посіб. / Г. О. Ковальчук. – К. : Вид-во КНЕУ, 2003. – 298 с.

Вправа спеціальне завдання, що виконується для набуття певних навичок або закріплення наявних знань.
http://sum.in.ua/s/vprava         

пʼятниця, 18 жовтня 2013 р.

До уваги шкільних лідерів

У науково-методичному журналі  "Таврійський вісник освіти"  (№3, 2013 р.) вийшла друком стаття "Формування підприємницької компетентності учнівської молоді в межах реалізації проекту "Шкільна академія підприємництва" (автори: Гончаренко Л.А., Філончук З.В.). Пропонуємо ознайомитися зі статею за посиланням http://academy.ks.ua/archive/tv/43/032.pdf