Навчальні матеріали

ТУРНІР ЮНИХ ПІДПРИЄМЦІВ
Філончук 3. В.
Турнір проводиться як підсумкове заняття з курсу «Основи підприємницької діяльності». Учасниками турніру є учні 11-го класу, які вивчали курс «Основи економіки» за програмою І.Ф. Радіонової та курс «Основи підприємницької діяльності».
Даний сценарій можна використовувати при проведенні підсумкових занять шкільних клубів підприємництва.
 Мета турніру визначити рівень знань учнів з основних питань організації та функціонування підприємництва, вміння застосовувати знання в конкретних ситуаціях, акцентувати увагу на необхідності державного регулювання підприємницької діяльності.
Організація турніру
В класі функціонують 4 туристичні фірми, кінцевою метою діяльності яких є створення туристичного продукту, а саме екскурсійних маршрутів для учнів школи в межах міста та області в залежності від віку та уподобань дітей.
Вибір саме цього виду підприємницької діяльності пояснюється тим, що туризм поступово стає однією з провідних та перспективних галузей економіки, в тому числі у Херсонській області. Учні знайомляться з професією менеджера туризму, набувають вмінь в цій галузі економічної діяльності та вчаться приймати обґрунтовані рішення.
Хід турніру
Турнір розпочинається з презентації туристичних фірм. Далі вчитель пропонує учням прийняти участь у турнірі юних підприємців, головна задача якого визначити кращих знавців організації підприємницької справи. Складовою заходу є презентація тематичних екскурсійних маршрутів для майбутніх абітурієнтів та визначення переможця в номінації «Кращий екскурсійний маршрут для абітурієнта-2013».
І тур історико-економічний
Що таке підприємництво? Відповідь на це питання важлива як для господарської практики, так і для економічної науки.
Поняття «підприємництво» надзвичайно широке і містке. Складалося воно протягом тривалого часу, змінюючись в процесі історичної еволюції. Яким чином це відбувалося?
Слово надається учасникам гри. Групи по черзі відповідають на запитання вчителя. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Якщо група не дає відповідь на поставлене запитання, це може зробити група-суперник.
·        Вперше      зробив систематизований аналіз підприємництва англійський економіст... (Р . Кантільон кінець XVII ст. )
·        Р. Кантільон головною рисою підприємця вважав готовність до ризику. Чому? (До підприємців він зараховував людей з нефіксованими прибутками, тобто тих, хто був зайнятий економічною діяльністю в умовах нестабільності та непередбаченості цін)
·        Бізнес виникає спонтанно за наявності капіталу, праці й сировини. Так вважав ... (А. Сміт середина XVIII ст.)
·        Підприємець це економічний агент, який комбінує фактори виробництва (землю, капітал, працю). Такої думки дотримувався ... (Жан-Батіст Сей французький економіст, XVIII ст.)                                                          
·        Ототожнював підприємництво з менеджментом... (А.Маршалл – англійський економіст, XIX ст.)
·        На якій ідеї наголошував А. Маршалл в книзі «Принципи економікс» (1890р.)? (Особлива роль підприємництва в інноваціях)
·        Й. Шумпетер визначив принципово нові підприємницькі якості. Які саме ? (Підприємець лідер, рушій науково-технічного прогресу. Перша половина XX ст.)
·        Й. Шумпетер зазначав, що інновація творіння підприємництва, а підприємець – ... (творець інновацій)
ІІ тур організаційно-економічний             
Найголовніше в організації нового підприємства, створенні власної справи це її старт. Як свідчить досвід, більше половини спроб створення фірм безуспішно завершується вже на початковій стадії.
У багатьох випадках провал або загасання підприємницького задуму обумовлені невмінням, незнанням простих речей, організаційною недосконалістю побудови початкової стадії проекту, створення власної справи. Аби цього не сталося початківцям необхідно завчасно знати, які документи необхідні для заснування фірми, як вони готуються, як формується статутний фонд підприємства, як здійснюється державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності. Перевіримо ваші знання з цього питання .
Завдання 1
Кожна група отримує рекламне оголошення туристичної фірми та визначає елементи товарної марки (фірмовий знак, фірмове імя, рекламний слоган). Максимальна оцінка - 6 балів.
Далі кожна група презентує свою товарну марку (6 балів).
Завдання 2
Кожна група визначає організаційно-правові форми підприємств, наведених в рекламі (2 бали).
Яку організаційно-правову форму ви обрали для свого підприємства і чому? (4 б.)
Завдання 3
Кожна група складає перелік установчих документів, які необхідні для реєстрації підприємства юридичними та фізичними особами. Які документи знадобились для реєстрації вашої власної справи ? (6 б.)
Установчі документи суб'єктів підприємницької діяльності
юридичних осіб
фізичних осіб
установчий договір
заява про державну реєстрацію
статут підприємства
копія довідки про присвоєння коду
протокол установчих зборів
квитанція про внесення плати за державну реєстрацію
довідка про внесення засновниками частки статутного фонду                        
довідка банківської установи про сплату реєстраційного збору                                                       

ІІІ тур економіко-правовий
Формування та розвиток національного підприємництва значною мірою залежить від створення відповідної правової бази, яка стимулювала б підприємницьку активність та добросовісну конкуренцію. Сьогодні правове регулювання підприємництва здійснюється численними нормативно- правовими актами як загального, так і спеціального характеру.
Правове регулювання підприємництва залишається визначальною проблемою сучасного і майбутнього соціально-економічного життя країни. Аналіз практики підприємницької діяльності в Україні свідчить про необхідність самостійного правового забезпечення підприємництва.
Отож, перевіримо наші знання з цієї проблеми.
Кожна група отримує питання теоретичного характеру. Максимальна оцінка за правильну відповідь – 5 балів.
(Юридичний практикум (перелік питань для груп):
·        Хто може здійснювати підприємницьку діяльність в Україні?
·        Які закони регламентують організаційно-правові форми підприємств?
·        Які дії належать до недобросовісної конкуренції згідно законодавства України? Яка відповідальність передбачається за порушення вимог цього Закону?
·        Використовуючи закони України, що регламентують особливості оподаткування, підготуйте повідомлення про один з видів податків в Україні (об’єкт оподаткування, ставка, платник, основний регулюючий закон)
ІV тур економіко-краєзнавчий
Які назви вулиць та районів нашого міста пов'язані з підприємницькою діяльністю?
Які архітектурні пам'ятки нашого міста і в наш час, як і в минулому, використовуються для здійснення підприємницької діяльності ?
Відповіді на ці питання групи готують заздалегідь. Під час турніру відповіді в письмовому варіанті надаються вчителю та представляються в класі. Максимальна кількість балів 12.
V тур туристичний
Кожна фірма презентує свій екскурсійний маршрут під рубрикою «Абітурієнту-2013». Максимальна кількість балів 12.
За критеріями визначається маршрут-переможець.
(Орієнтовний варіант плану презентації:
1.     Назва маршруту.
     Херсон – місто корабелів.
2.     Головні екскурсійні об’єкти (пам’ятник першим корабелам, проспект Ф.Ушакова, пам’ятник Ф.Ушакову, морська академія, філіал Національного університету кораблебудування ім. Макарова) та їх характеристика.
3.     Картосхема маршруту та його тривалість.
4.     Оформлення роботи (буклет, рекламний проспект, оголошення).
Журі підводить підсумки турніру.


Література:
1.     Економіка : навч. посіб. для учнів 10-х кл. середніх загальноосвітніх шкіл / за ред. С. М. Панчишина. – Львів : Тріада плюс, 2008. – 460 с.
2.     Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка : навч.  посіб. / за ред. З. Г. Ватаманюка та О. З. Ватаманюка. – Львів : Інтелект-Захід, 2008. – 540 с.
3.     Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (для курсів за вибором). – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – Ч. 2. – 384 с.
4.     Збірник програм з економіки для ЗНЗ : програми для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Програми спецкурсів і факультативів. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – Ч. 1. – 208 с.
5.     Радіонова І. Ф. Загальна економіка : підруч. для 10 (11) кл. серед. загальноосвіт.  закл. / І. Ф. Радіонова, І. С. Кравченко, В. В. Радченко. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 396 с.
6.     Юхимович О. Вивчення теми «Організаційно-правові форми підприємств» (курс «Основи економіки», 8 клас) / О. Юхимович // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 6. – С. 20-22.


Немає коментарів:

Дописати коментар